Videokonsultation

Fra Torsdag d. 27. oktober 2022 tilbyder vi videokonsultation via Min Læge app’en.

Min Læge app’en er tilgængelig i både App Store og Google Play.

Log in med dit NemID og giv samtykke. Så er du klar til at bruge Min Læge.

Før du kan benytte dig af videokonsultation, skal du have en aftale med din læge, som du booker via telefonen på 35812239 eller gennem tidsbestillingsformularen her.

(Bemærk at den bookede tid gennem formularen først er godkendt når lægen har bekræftet).

Videokonsultationer kan benyttes til:

 • Vurdering af hoste, ondt i halsen, ondt i ørerne, influenza symptomer.
 • Opfølgning på undersøgelser
 • Opfølgning på igangsatte behandlinger

Nedenfor kan du lære hvordan du kommer i gang. Klik på knappen for at hente og læse en kort guide til hvordan du nemt kommer i gang med videokonsultation. Du kan printe guiden, hvis nødvendigt.

På dagen for konsultationen:

Ca. 5 minutter før den aftalte tid bedes du ”sætte dig ind” i det virtuelle venteværelse.

Når lægen er klar, vil videoopkaldet starte automatisk. Der kan gå et øjeblik inden lægen dukker op på opkaldsskærmen.

Når din konsultation er slut, skal du klikke på den røde knap med krydset for at lægge på.


Video consultation

We offer video consultations from Thursday 27th of October 2022 through the Min Læge app.

The Min Læge app is available in both App Store and Google Play.

Log in with your NemID and give permission. Then you are ready to use Min Læge.

Before you can use the video consultation you must have an appointment with your doctor. You can book a consultation by phone 35812239 or through the form here.

(Notice that when you book through the form, the doctor has to confirm the booking).

Video consultations can be used for:

 • Assessment of cough, sore throat, ear pain, flu symptoms
 • Follow up on medical examinations
 • Follow up on and initiated treatments

Below you can learn how to use the video consultations. Click on the button to read a short guide on how to get started. The guide is presently in Danish only. You can print the guide if necessary.

On the day of the consultation:

Please log in and wait in the virtual waiting room about 5 minutes before the booked time.

When the doctor is ready the video call will start. It can take a bit of time before the doctor appears on the screen.

When your consultation is over, you click on the red button with the cross to hang up.

Dette website bruger cookies for at forbedre din oplevelse og vurdere brugen af de enkelte elementer på websitet. Ved at klikke videre på websitet accepterer du brug af cookies. View more
Cookies settings
Acceptér
Afvis
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for patienter.
Version: [06.10.22] I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Bispebjerg lægehus, Frederiksborgvej 176, 2400 København, CVR: 43279424 (herefter ”vi”, ”vores” eller ”os”) behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.
Behandling af oplysninger
I forbindelse med vores samtale, undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler vi som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.
Typer af oplysninger
Vi indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):
Almindelige kategorier af personoplysninger:
Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.
Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):
Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.
Formål
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
  • Vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig
  • Udarbejdelse af lægeerklæringer
  • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
  • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier, herunder modtagelse og formidling af nødvendige patientoplysninger mellem sundhedspersoner, fx bookede aftaler, diagnoser og behandlingsplaner
  • Afholdelse af videokonsultationer, hvis relevant
  • Eventuel anvendelse af billedmateriale til diagnostik
  • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
  • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
  • Rekvisition af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
  • Afregningsformål
  • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning
  • Frivillighed
Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.
Kilder
I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.
Videregivelse af personoplysninger
I det omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med modtagerne nævnt her nedenfor.
Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner
  • Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
  • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
  • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.
  • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
  • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK.
  • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
  • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.
  • Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger.
Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:
  • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
  • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.
  • I de tilfælde, hvor vi ikke er forpligtet til at behandle dine personoplysninger efter sundhedslovens kap. 9, indhentes og videregives dine personoplysninger alene til andre sundhedspersoner med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 42a – 42e.
  • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksissundhedslovens §60.
  • Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
  • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
  • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
  • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
  • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende reglerne i sundhedslovens § 45.
  • Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse, der er baseret på samtykke.
Modtagere af personoplysninger, herunder databehandlere
Dine personoplysninger behandles og opbevares hos følgende modtagere, herunder vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.:
  • MultiMed
  • KiAP (digitale forløbsplaner)
  • Webreq og Webpatient (bestilling af laboratorieprøver og opbevaring af borgerens svar på spørgeskemaer)
Opbevaringsperiode
Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de ovenfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare patientjournaler i minimum 10 år efter seneste optegnelse i patientjournalen. Der kan opstå tilfælde, hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.
Dine rettigheder
Du har ifølge databeskyttelseslovgivningen visse rettigheder, som vi er forpligtet til at oplyse dig om, herunder retten til indsigt i personoplysninger og i særlige tilfælde ret til at få ændret ukorrekte oplysninger, ret til at få slettet oplysninger, ret til at få begrænset oplysninger, ret til dataportabilitet samt ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne. Vi skal dog gøre dig opmærksom på, at dine rettigheder er begrænset af den lovgivning, som gælder for praktiserende læger, herunder f.eks. journalføringsbekendtgørelsen, der i § 14 bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene foretages rettelser / tilføjelser. Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på følgende kontaktoplysninger:
Kontaktoplysninger på klinikken:
Bispebjerg lægehus Frederiksborgvej 176, st. tv. 2400 København NV Danmark Tlf: 35812239 CVR: 43279424 [Dato: 06.10.22]
Save settings
Cookies settings